CAD: Piano khổng lồ. Làm sao chơi? Họ chơi bằng …chân! Nhưng chắc phải dùng nhiều người hơn, ít nhất hai người. Cái thú vị theo tôi, ở đây là người chơi  có thể biểu lộ cảm xúc bằng cơ thể và do đó người xe cũng có thể thưởng thức điệu bộ của nghệ sĩ nữa. Thật sáng tạo! 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *