CAD: Tác giả của web5ngay đã rất tâm huyết khi bỏ công sưu tầm và chọn ra 50 câu nói có htể làm thức tinh tâm trí của mỗi người thì cũng rất đáng bỏ thời gian để xem nhỉ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *