CAD: Anh chàng nông dân Thái Lan này có một quan điểm sống, hay đúng là một triết lý sống thât đáng suy ngẫm. Chúng ta thật sự khó lam theo lối sống của anh ta, nhưng rõ ràng chúng ta thấy cảm phục và học được ở anh ta một lối sống giản dị, với nhu cầu thật đơn giản nhưng lại hạnh phúc hơn. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *