CAD: Có nhiều loại giải trí, nhưng giải trí bằng video này thì thật tuyệt vời! Chúng ta hình như học được một điều gì đó thật sâu sắc từ trong nội tâm. Có một sự lắng đọng thật lâu sau khi video này đã chấm dứt . 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *