CAD: Máy bay hiện nay hầu hết đều bay bằng động cơ (ồn, chậm, nặng nề,ô nhiễm,…).Nay đã có loại máy bay thế hệ mới bay bằng lực đẩy ion ( ion Xenon). Tuy nhiên vẫn còn nhiều thứ cần nghiên cứu thêm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *