CAD: Chúng ta đang sống trong hkông gian ba chiều. Làm htế nào để hình dung không gian 4 chiều ( và nhiều chiều hơn nữa) như thế nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *