CAD: Tôi đặc biệt bị thu hút bởi màn biểu diễn này. Hình như tôi tin vào nó, rằng mọi vật trong những điều kiện thích hợp sẽ tương giao với nhau được. Rằng vạn vật đồng nhất thể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *