CAD: Là một giáo viên, thật thiếu sót nếu các bạn chưa từng đọc quyển sách này. Bời vì nhà giáo bạn phải là công tác chủ nhiệm và nhiều  hoạt động giao tiếp giữa người với người và những hoat động đó gắn liền với tâm lý học. Mỗi ngày một ít, nghe đọc đều cũng thành một thói quen tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *