CAD: Đừng cực đoan mà nghĩ rằng nhà giáo không nên làm giàu (nhưng đừng quá giàu). Ai cũng cần tiền để sống. Tôi nghĩ nhà giáo nếu không để thiếu tiền thì phong cách và chất lượng giảng dạy vẫn tốt hơn. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *