Có những điều không bao giờ cũ, không bao giờ thừa với mỗi chúng ta. Bài thơ SỐNG là một hiện tượng như thế. Không rõ ai là tác giả, nhưng tôi xin chia sẻ lại để mỗi người biết dừng lại một chút, suy ngẫm một chút và sống theo một chút.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *